Stel cookie voorkeur in

Ouderraad

De ouderraad is, net als de leerlingenraad en de medezeggenschapsraad, een inspraakorgaan binnen een school. In de ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, de schoolleiding en de leerkrachten.
 
De ouderraad mag de schoolleiding gevraagd en ongevraagd van advies dienen en dient derhalve enkel als adviesorgaan. Dit in tegenstelling tot de medezeggenschapsraad, waar op sommige zaken instemmingsrecht wordt gegeven aan de deelnemende ouders. De ouderraad heeft echter wel recht op informatie, om zijn functie (adviseren) zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

Uw invloed

De ouderraad wil zoveel mogelijk proberen de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen door onder andere:
- feedback te geven aan de oudervertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad
- onderzoek onder ouders te organiseren over bepaalde onderwerpen (feedback of tips over bestaande of nog niet bestaande activiteiten)
- meedenken over onderwijskundige ontwikkelingen (bijvoorbeeld expeditie basisschool)
- het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sport- en culturele evenementen
 

De ouderbijdrage

Van alle ouders wordt via een machtigingsformulier een vrijwillige bijdrage gevraagd om alle grote activiteiten te kunnen uitvoeren (Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, lentefeest, Koningsdag, avondvierdaagse, schoolreisje en schoolkamp). En hoewel het een vrijwillige bijdrage betreft, zouden we het jammer vinden voor het kind als het door uitblijven van de betaling uitgesloten wordt van de feestelijke activiteiten. Indien u financieel niet in staat bent aan de betaling te voldoen, kunt u contact opnemen met Stichting Leergeld Den Bosch: 073-6149472 (https://www.leergelddenbosch.nl). Zij zullen dan, na financiële controle, de betaling namens u voldoen.
 
Inzage uitgevoerde activiteiten en uitgaven 
Éen keer per jaar wordt onze kasstroom gecontroleerd door twee ouders die geen lid zijn van de ouderraad. Zij nemen de bankzaken van de ouderraad goed onder de loep en geven al dan niet akkoord voor de gedane uitgaven. Daarnaast houden wij jaarlijks, aan het begin van het schooljaar, een Algemene Ledenvergadering (ALV) voor alle ouders. Hierin vertellen wij wat er het afgelopen schooljaar gedaan en bekostigd is en wat de nieuwe plannen zijn voor het lopende schooljaar. Tijdens die ALV ontvangen wij ook graag feedback over de activiteiten die hebben plaatsgevonden en, niet onbelangrijk, staan wij open voor nieuwe ideeën!

 

Hoe pakken we het aan?

De ouderraad komt meerdere keren per schooljaar bij elkaar om te vergaderen over feestelijke activiteiten maar soms ook over beleidsmatige c.q. onderwijszaken. Voor wat betreft de evenementen willen we meer samenwerken met de werkgroepen (leerkrachten die zich inzetten voor een feestelijke activiteit) die door het Palet worden samengesteld.

Als het gaat om beleids/onderwijszaken willen we meer in contact komen met de medezeggenschapsraad. Eventuele wensen, ideeën en problemen kunt u dus bij ons aankaarten zodat wij zorgen dat dit op de agenda van de MR komt. Even voor de duidelijkheid: de ouderraad heeft een adviserende rol!

Zijn er zaken waar u als ouder over in contact wil komen met de ouderraad, neem dan contact met ons op via ouderraad.palet73@gmail.com, spreek ons aan in de wandelgangen (zie de contactpagina voor de foto’s van de leden) of kom naar de Algemene Leden Vergadering. U als ouder heeft invloed op de dagelijkse gang van zaken op school!

 

Wie zitten er in de Ouderraad? 

Reyhana Stevels (voorzitter)
Een lach op het gezicht van een kind, onbezorgdheid, plezier, dit is waarom ik ervoor heb gekozen om actief te zijn in de Ouderraad. Vier jaar geleden begon ik als evenementenouder in groep 1/2A bij juf Jane en Marijke. De samenwerking met deze lieve juffen hebben de basis gelegd voor het feit dat ik nog steeds actief ben ik als evenementenouder. Sinds een jaar ben ik voorzitter van de ouderraad. Dat bevalt mij goed. Ik werk graag samen met de overige leden van het team. Iedereen is enthousiast en heeft zijn of haar eigen voorkeur voor activiteiten op school en is actief. En daar houd ik van!

Jasper Schramade (penningmeester)
Ik ben Jasper Schramade, werkzaam bij werkgeversvereniging AWVN, waar voor ik bedrijven adviseer over beloningen en overige arbeidsvoorwaarden. In mijn vrije tijd zet ik mij graag in voor de school van mijn dochters Nora (3a) en Elsa. In de ouderraad vervul ik de functie van penningmeester en verzorg de incasso 's en betalingen van de diverse activiteiten.

Bram Gootjes (secretaris)
Van mijn twee kinderen, gaat Isis met veel plezier naar Het Palet en staat Ravi te trappelen, maar moet nog even wachten. Met mijn deelname aan de OR zie ik kans om meer betrokken te zijn bij de school. Ik ben best creatief dus daar verwacht ik wel iets mee te kunnen. Zelf werk ik ook in het onderwijs, als HBO docent filosofie leid ik sociaal werkers op. Tot op het schoolplein! 

Jolanda Kantelberg (lid)
Mijn naam is Jolanda Kantelberg, getrouwd en moeder van Maurits (groep 5a) en Floris (2 atheneum, ds. Pierson College). In het dagelijks leven ben ik werkzaam als Customer Care medewerker bij een financieringsmaatschappij. Door lid te zijn van de ouderraad ben ik meer betrokken geraakt bij school. Sinds enkele jaren ben ik secretaris van de ouderraad. 
 
Birgit Grefkens (lid)
Jarenlang heb ik gewerkt als reisleidster in het buitenland waarbij ik o.a. als taak had het organiseren van excursies en het behartigen van de belangen van de reizigers. Ik heb toen ook gezinsreizen begeleid en hóe leuk was het om activiteiten te organiseren voor de kinderen en dan die blije snoetjes te zien! Nu wil ik, moeder van Silvio (1b), mijn ervaringen, interesses en skills inzetten als OR-lid bij Het Palet. Ik ga voor een constructieve samenwerking tussen ouders en school en geslaagde, feestelijke activiteiten voor de kinderen!

Gertjan van den Berg (lid)
Ik ben Gertjan van den Berg en de vader van Milan . Wij wonen in Carolus en ik hoop via de ouderraad een positief steentje bij te dragen aan het Palet.
 

Martijn Verhagen (lid)
Met de school gang van onze oudste naar het Palet, was daar het moment voor mij en mijn vrouw om ons ook in te zetten voor school. Ik ben Martijn Verhagen en zet mij graag in bij de OR naast mijn werk bij Koninklijke Kentalis. Graag tot ziens op het Palet.