Huisvesting

Kindcentrum Het Palet heeft de hoofdlocatie aan de Eekbrouwersweg 2. In het gebouw zitten groepen van de basisschool Het Palet, van het Kinderdagverblijf en BSO Toverhoed Noord. Per 1 september 2022 komt er een tweede locatie aan de Rompertsebaan 73. Op deze locatie zullen de kinderen van de groepen 7 en 8 van de school en BSO gehuisvest worden. De kinderdagverblijfgroepen, de groepen 1 t/m 6 en de BSO voor jonge kinderen blijven op de locatie Eekbrouwersweg. Rondleidingen voor nieuwe kleuters zullen op de Eekbrouwersweg plaatsvinden.

Vraag en antwoord tweede locatie Het Palet 

Waarom is er een tweede locatie nodig? 

Het leerlingenaantal van het Palet groeit, doordat er in de omgeving van de wijk nieuwe huizen gebouwd worden. In het gebouw van Kindcentrum Het Palet zit behalve de school ook Kinderopvang en BSO Toverhoed Noord. Zij hebben kinderen van onze school op de wachtlijst staan, omdat er te weinig ruimte is om een BSO-groep te starten. Het gebouw aan de Eekbrouwersweg is te klein voor al deze kinderen. 

Waarom wordt er niet nieuw gebouwd, bijgebouwd of verbouwd? 

Het huidige bouwbesluit heeft strengere eisen voor bouw (nieuwbouw of verbouw) in de buurt van hoogspanningsleidingen. Er kan pas bouw plaatsvinden als deze leidingen ondergronds liggen. 
Waarom uitbreiden in het gebouw van Jeroen Bosch College? 
Het Jeroen Bosch college aan de Rompertsebaan 63 komt met ingang van het nieuwe schooljaar beschikbaar voor nieuwe bestemmingen. Het gebouw is op loopafstand en heeft nu ook een onderwijsbestemming. Het is goed geschikt te maken voor een basisschool en BSO. 

Welke groepen gaan naar deze locatie? 

In schooljaar 22-23 komen de huidige groepen 6 en 7 (als groepen 7 en 8) in dit gebouw en de BSO voor de oudere kinderen. Er zullen kinderen uit het hoofdgebouw naar deze BSOlocatie gebracht gaan worden.  

Hoe gaat deze locatie heten? 

We gaan met de kinderen een passende naam bedenken waarin zichtbaar is dat het een locatie van Kindcentrum Het Palet is. 

Hoe gaan de kinderen van groep 6 en 7 kennismaken met hun nieuwe stek? 

We hebben allerlei ideeën! Er komt een bezoek van de groepen 6 en 7 onder leiding van de leerkrachten, de kinderen worden betrokken bij de verhuizing. Er is een uitdaging: wie bedenkt een passende naam voor deze locatie?

Wanneer kunnen ouders zien waar de kinderen komen te zitten? 

Dit is nog niet bekend. Zodra we een datum hebben zal dit gecommuniceerd worden. 

Voor hoe lang is deze oplossing? 

Op termijn zal er nieuwbouw van Kindcentrum Het Palet komen in het gebied waar we nu ook gesitueerd zijn. De gemeente gaat voor het hele gebied herinrichtingsplannen maken. We verwachten minimaal 5 jaar in de locatie Jeroen Bosch te zitten. In schooljaar 23-24 zullen we in onze eigen vleugel uitbreiden samen met De Toverhoed.  Er is dus groeiruimte aanwezig. 

Wanneer is de verhuizing? 

Vanaf 14 juli kunnen we in het gebouw aan de slag. Er zijn nog werkzaamheden nodig zoals schilderen e.d. De datum voor de verhuizing staat nog niet vast. 

Wat krijgen we aan ruimtes en waar is dit in het gebouw? 

We krijgen een eigen vleugel op de begane grond voor Kindcentrum Het Palet. Voor wie het gebouw kent: het is de O-vleugel met de grote Globe op de muur in de middenruimte. In deze vleugel zijn groepsruimtes, toiletten, een teamkamer, berging. De vleugel heeft een eigen ingang en een tussendeur die afgesloten kan worden naar de rest van het gebouw. We kunnen gebruik maken van de aula voor bijeenkomsten en vieringen. 

Wie zitten er verder in het gebouw? 

In een andere vleugel van het gebouw zit de Internationale Schakelklas. Mogelijk komen er nog andere onderwijsvoorzieningen in het pand. De gemeente coördineert dit en bespreekt dit met ons. 

Waar spelen de kinderen buiten? 

De kinderen zullen bij dit gebouw buiten spelen. Er is een omheind veld dat we (in ieder geval voorlopig) kunnen gebruiken. Ook is er buitenruimte met fietsenstalling bij onze ingang. We zullen deze ruimte gaan gebruiken en beoordelen of er nog aanpassingen nodig zijn om fijn te kunnen spelen. 

Waar hebben de kinderen gym? 

De kinderen blijven gymmen in de gymzaal aan de Eekbrouwersweg. We maken een rooster en zorgen voor begeleiding bij het lopen van de ene locatie naar de andere. Mogelijk gaan we bloklessen geven. Hoe dat er precies uit gaat zien is half juli bekend. 

Hoe ziet de buitenruimte eruit? 

Er is een gedeelte met parkeerplaatsen voor leraren en ouders, er is een plein met fietsenrekken en een vrij kale speelruimte en een omheind grasveld. Als we weten welke ruimte we precies kunnen gebruiken voor het buitenspelen gaan we met de Toverhoed BSO kijken hoe we deze ruimte geschikter kunnen maken voor basisschoolkinderen. 

Hoe gaat het met de vaklessen muziek, aanbod Dubbelklik en ondersteuning door 
leraarondersteuners? 

De locatie wordt een volwaardige onderwijsvoorziening. Al het aanbod kan dus hier gegeven worden. Het kan zijn dat voor bepaalde lessen het gebouw aan de Eekbrouwersweg geschikter is 
(bijvoorbeeld in de theaterzaal of minilokaal), dan plannen we de les daar.  

Is er een BIEB? 

We zijn in gesprek met de BIEB of we op deze locatie een eigen BIEB kunnen krijgen. In ieder geval behouden de kinderen de mogelijkheid om boeken te lenen.  

Komt er een conciërge?

Vanuit de gemeente zal er geen conciërge of beheerder zijn in het gebouw. We vinden het zelf belangrijk dat er dagelijks een extra persoon is in onze vleugel naast de groepsleerkrachten. De leden van het MT en interne begeleiders en leraarondersteuners zullen dus ook deels hier werken. Daarnaast proberen we op dit moment vrijwilligers te werven die hand- en spandiensten kunnen doen.  

Hoe kunnen ouders hun kind ziekmelden of andere zaken doorgeven? 

Dit kan via de Schoolapp of via het gebruikelijke nummer. Tot nader bericht worden deze boodschappen intern doorgegeven door Bianca. 

Welke schooltijden hebben de kinderen? 

De schooltijden zijn op beide locaties gelijk: dagelijks van 8.30-14.00 uur. Wanneer ouders kinderen op beide locaties moeten brengen zijn er meerdere oplossingen te bedenken. De oudere kinderen kunnen zelfstandig van de Eekbrouwersweg over het voetpad naar de Rompertsebaan lopen. Ook is het mogelijk dat de oudere kinderen zelfstandig wachten voor of na schooltijd, daar is een veilige plek voor op het schoolplein.