MR

De Medezeggenschapsraad van Het Palet adviseert, denkt mee, toetst en stemt in met schoolbeleid. Het gaat daarbij om twee zaken. Ten eerste onderwijsinhoudelijke zaken. Daarbij kunt u denken aan de aanschaf van nieuwe onderwijsmethodes, het schoolplan, de aanname van nieuwe leerkrachten (een MR-lid maakt deel uit van de sollicitatiecommissie) en het rapport van de onderwijsinspectie. Ten tweede algemene beleidszaken.Voorbeelden daarvan zijn privacybeleid, financieel beleid, pestprotocol, calamiteitenplan en (ver)bouwplannen.

De MR van Het Palet is een vertegenwoordiging van zowel leerkrachten als ouders. Elkegroep wordt vertegenwoordigd door vier mensen, acht in totaal. Soms zijn er verkiezingen voor een aftredend MR-lid. Mailadres van de mr is mr@bshetpalet.nl

 

MR oudergeleding
Lonneke Ploum (voorzitter)
Mirthe Geerts
Eefje Groener
Martien van Bavel

MR personeels geleding
Carla Vermeulen
Roline Huiskamp
Loes Geurts
Lidwine Dulk

Notulen 2020-2021