MR

De Medezeggenschapsraad van Het Palet adviseert, denkt mee, toetst en stemt in met schoolbeleid. Het gaat daarbij om twee zaken. Ten eerste onderwijsinhoudelijke zaken. Daarbij kunt u denken aan de aanschaf van nieuwe onderwijsmethodes, het schoolplan, de aanname van nieuwe leerkrachten (een MR-lid maakt deel uit van de sollicitatiecommissie) en het rapport van de onderwijsinspectie. Ten tweede algemene beleidszaken.Voorbeelden daarvan zijn privacybeleid, financieel beleid, pestprotocol, calamiteitenplan en (ver)bouwplannen.

De MR bestaan uit uit 4 leden van de oudergeleding en 4 leden van de personeelsgeleding. 
MR oudergeleding
Lonneke Ploum (voorzitter)
Mirthe Geerts
Martien van Bavel
Dirk Essing

MR personeelsgeleding
Roline Huiskamp
Loes Geurts (secretaris)
Lidwine Dulk
Dionne Post

Contact:
Mocht u met de MR in contact willen komen kunt u altijd een van ons aanspreken, of u kunt een mailtje sturen naar mr@bshetpalet.nl

Notulen 2021-2022