Ouderraad

 

De ouderraad is, net als de leerlingenraad en de medezeggenschapsraad, een inspraakorgaan binnen een school. In de ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, de schoolleiding en de leerkrachten. 

De ouderraad organiseert via werkgroepen diverse activiteiten voor alle kinderen op het Palet, zoals sinterklaas, kerst, carnaval, koningsspelen, avondvierdaagse en het schoolreisje. Een werkgroep bestaat uit een lid van de ouderraad, ouders en leerkrachten. De ouderraad mag de schoolleiding gevraagd en ongevraagd van advies dienen en dient derhalve enkel als adviesorgaan. Dit in tegenstelling tot de medezeggenschapsraad, waar op sommige zaken instemmingsrecht wordt gegeven aan de deelnemende ouders. De ouderraad heeft echter wel recht op informatie, om zijn functie (adviseren) zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. 

 

De ouderbijdrage 

Van alle ouders wordt via een machtigingsformulier een vrijwillige bijdrage gevraagd om alle grote activiteiten te kunnen uitvoeren (sinterklaas, kerst, carnaval, pasen, lentefeest, koningsdag, avondvierdaagse, schoolreisje en schoolkamp). En hoewel het een vrijwillige bijdrage betreft, zouden we het jammer vinden als deze niet wordt voldaan. Eén keer per jaar wordt onze financiële positie gecontroleerd door twee ouders die geen lid zijn van de ouderraad. Zij nemen de bankzaken van de ouderraad goed onder de loep en geven al dan niet akkoord voor de gedane uitgaven. Daarnaast houden wij jaarlijks, aan het begin van het schooljaar, een Algemene Ledenvergadering (ALV) voor alle ouders. Hierin vertellen wij wat er het afgelopen schooljaar gedaan en bekostigd is en wat de nieuwe plannen zijn voor het lopende schooljaar. Tijdens die ALV ontvangen wij ook graag feedback over de activiteiten die hebben plaatsgevonden en, niet onbelangrijk, staan wij open voor nieuwe ideeën! 

  

Hoe pakken we het aan? 

De ouderraad komt meerdere keren per schooljaar bij elkaar om te vergaderen over feestelijke activiteiten maar soms ook over beleidsmatige c.q. onderwijszaken. Voor wat betreft de evenementen willen we meer samenwerken met de werkgroepen (leerkrachten die zich inzetten voor een feestelijke activiteit) die door het Palet worden samengesteld. Als het gaat om beleid/onderwijszaken willen we meer in contact komen met de medezeggenschapsraad. Eventuele wensen, ideeën en problemen kunt u dus bij ons aankaarten zodat wij zorgen dat dit op de agenda van de MR komt. Even voor de duidelijkheid: de ouderraad heeft een adviserende rol! Zijn er zaken waar u als ouder over in contact wil komen met de ouderraad, neem dan contact met ons op via ouderraad.palet73@gmail.com, spreek ons aan in de wandelgangen (zie de contactpagina voor de foto’s van de leden) of kom naar de Algemene Leden Vergadering. U als ouder heeft invloed op de dagelijkse gang van zaken op school! 

 

Uw invloed 

De ouderraad wil zoveel mogelijk proberen de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen door onder andere: - het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sport- en culturele evenementen. 

- alle kinderen op het Palet mee laten doen aan de activiteiten zoals kerst, carnaval en koningsdagspelen. 

- feedback te geven aan de oudervertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad - onderzoek onder ouders te organiseren over bepaalde onderwerpen (feedback of tips over bestaande of nog niet bestaande activiteiten). 

 

Leden van de ouderraad

Martijn Verhagen

Voorzitter

Meer info

Peter Schrauwen

Penningmeester

Meer info

Bram Gootjes

Secretaris

Meer info

Liesbeth van Horsen

Meer info

Otto Hein Zwijnenberg

Penningmeester

Meer info

Maroescha van der Zouwen

Meer info